>>>  tel.  668 - 32 - 60 - 70  <<<  |  Salon Podłóg i Drzwi  |   >>> sklep@coopra.pl <<<

MENU

WYBIERZ PROMOCJĘ DLA SIEBIE

RABAT-MONTAŻ-TRANSPORT-PODKŁAD GRATIS

Rabat w koszyku

Regulamin sklepu internetowego Coopra.pl

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem www.coopra.pl, który jest prowadzony przez Coopra INT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, aleja Solidarności 115/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460837, REGON: 146638519, NIP: 5252552523.
 2. Poprzez fakt korzystania ze sklepu internetowego coopra.pl i akceptację regulaminu, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez Kupującego.

I. DEFINICJE

 • Sklep – sklep internetowy coopra.pl czyli prowadzony przez COOPRA INT sklep internetowy, dostępny pod adresem www.coopra,pl.
 • Coopra - Coopra INT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, aleja Solidarności 115/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000460837, REGON: 146638519, NIP: 5252552523, telefon do kontaktu +48 608-004-114  i jest to podmiot sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie za pomocą Sklepu.
 • Kupujący (zwany też Klientem) - osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego coopra.pl.
 • Konsument – kupujący będący osobą fizyczną, składający zamówienie w sklepie internetowym coopra.pl, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca Konsument - kupujący będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, składającą zamówienie w sklepie internetowym coopra.pl bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą, ale niemającego dla niego charakteru zawodowego tzn. że nie jest składane w ramach przedmiotu prowadzonej przez Kupującego działalności gospodarczej (PKD), wskazanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Towar lub Towary – rozumie się przez to towary oferowane przez COOPRA do sprzedaży detalicznej będące w aktualnej ofercie i dostępne w Sklepie.
 • Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie na towary złożone przez Kupującego w Sklepie zgodnie z niniejszym regulaminem.
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez COOPRA na rzecz Usługobiorcy.
 • Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z usługi elektronicznej.
 • Konto Klienta – stanowi usługę elektroniczną będącą oznaczonym indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym COOPRA, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie. Umożliwia ono składanie zamówień i zawieranie umów sprzedaży towarów przez Klienta.

II. POSTANOWIENA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa:
  1. warunki techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego;
  2. zasady rejestracji w Sklepie;
  3. zasady korzystania ze Sklepu;
  4. warunki składania zamówień na towar/towary oferowane przez COOPRA i dostępne w Sklepie;
  5. warunki dostarczania zamówionych towarów/towar Kupującemu;
  6. warunki płatności;
  7. warunki rozwiązywania umów – uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;
  8. tryb postępowania reklamacyjnego – zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do przeglądania strony internetowej Sklepu niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego coopra.pl, w tym rejestracji w sklepie internetowym coopra.pl, a także składania zamówień na produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Kupujących treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego coopra.pl lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.
 4. Przeglądanie towarów oferowanych w Sklepie nie wymaga rejestracji.
 5. Składanie zamówień przez Klienta na towary znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i założeniu Konta Klienta albo po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji to jest bez zakładania Konta Klienta.
 6. Informacje umieszczone na stronie sklepu internetowego coopra.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że COOPRA może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.

III. REJESTRACJA

 1. W celu rejestracji w Sklepie i założenia Konta Klienta należy wypełnić on-line formularz rejestracyjny, podając dane Klienta zgodnie z wymogiem formularza oraz ustanowić login oraz znane wyłącznie Klientowi hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu i potwierdzić ten fakt klikając w odpowiednią kratkę.
 2. Dane wpisywane do formularza rejestracyjnego muszą zawierać prawdziwe informacje o Kliencie.
 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Kupującego COOPRA na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
 4. Rejestracja oraz korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych przez Klienta następnie za pomocą ustawień Konta Klienta.
 6. Szczegółowe informacje o złożonych zamówieniach są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 60 miesięcy od daty potwierdzenia zamówienia. Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich zamówień umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
 7. Konto Klienta utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta Klienta i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta Klienta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ ORAZ ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient może składać zamówienia na towary dostępne w Sklepie 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę przez 365 dni w roku.
 2. COOPRA nie prowadzi w Sklepie hurtowej sprzedaży towarów, w tym sprzedaży towarów w celu dalszej ich odsprzedaży.
 3. COOPRA ma prawo do odmowy realizacji zamówień:
  1. nieopłaconych przez Klienta, zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu, w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia,
  2. zamówionych w ilościach hurtowych,
  3. wskazujących na nabycie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży,
  4. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym zamówieniu,
  5. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.
  6. niepotwierdzonych przez COOPRA w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. zalogować się w Sklepie na posiadane Konto Klienta lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji i bez zakładania Konta Klienta;
  2. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, złożyć oświadczenie, że składane zamówienie nie ma charakteru zawodowego tzn. że nie jest składane w ramach przedmiotu prowadzonej przez Kupującego działalności gospodarczej (PKD), wskazanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub ma charakter zawodowy;
  3. wybrać towar będący przedmiotem zamówienia i umieścić go w koszyku, a następnie kliknąć w ikonę „Zamawiam”;
  4. jeśli Klient chce wystawienia faktury VAT wpisać dane do wystawienia faktury, jeśli są inne niż dane Klienta;
  5. wybrać sposób dostawy oraz wpisać dane do dostawy towaru, jeśli jest inny niż adres podany przez Klienta;
  6. potwierdzić przez Klienta przyjęcia przez niego obowiązku zapłaty za zamówiony towar klikając w ikonę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;
  7. jeśli Klient wybrał płatność online, po dokonaniu płatności, Klient jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie COOPRA oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego towaru. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli COOPRA niezwłocznie potwierdzi jej przyjęcie do realizacji.
 6. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez COOPRA zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem COOPRA o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 5 powyżej. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a COOPRA do zawarcia umowy dotyczącej tego zamówienia. COOPRA ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta (licząc od dnia potwierdzenia przez COOPRA otrzymania zamówienia). W przypadku, w którym COOPRA nie potwierdzi w powyższym terminie przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a COOPRA nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.
 7. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a COOPRA dotycząca zakupu danego towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towaru w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta.
 8. Klient jest obowiązany do zapłaty pełnej ceny za zamówiony towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia. Zamówienie nie opłacone w powyższym terminie zostanie anulowane a COOPRA jest zwolniona z obowiązku jego realizacji także w przypadku przyjęcia przez COOPRA tego zamówienia do realizacji.
 9. W przypadku problemów technicznych bądź chęci uzyskania dodatkowych informacji Klient może wysłać pytanie na adres: sosnowiec@coopra.pl.
 10. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności adres e-mail. W razie podania przez Klienta niekompletnych danych, których brak spowoduje niemożność skontaktowania się z Klientem, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia do czasu uzyskania danych umożliwiających realizację zamówienia zgodnie z niniejszym regulaminem.
 11. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Kupującego wyłącznie przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez COOPRA i jedynie na wyraźne żądanie Kupującego.
 12. COOPRA zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 13. W związku z realizacją zamówienia do Klienta wysyłana jest na adres e-mail komunikacja dotycząca bieżącego przebiegu składania i realizacji zamówienia (status zamówienia). W ramach tej komunikacji COOPRA może wysłać informację o nieukończonym zamówieniu oraz – po zrealizowaniu zamówienia – COOPRA może wysłać do Klienta wiadomość z prośbą o wyrażenie swojej opinii (recenzji) dotyczącej zamówienia. Wyrażenie takiej opinii (recenzji) przez Klienta jest dobrowolne.

V. DOSTĘPNOŚĆ ZAMÓWIONYCH TOWARÓW

 1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są towarami dostępnymi ze stanów magazynowych a pozostałe na zamówienie.
 2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

VI. CENY TOWARÓW I PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami brutto to znaczy, że zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy (koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towarów do Klienta). Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktu wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 2. Podane w Sklepie ceny obowiązują od dnia złożenia zamówienia do dnia jego realizacji.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany towarów i cen towarów znajdujących się w Sklepie (nie dotyczy to towarów już zamówionych przez Klienta i potwierdzonych przez Sklep zamówieniach do realizacji).
 4. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty za złożone zamówienie z góry.
 5. Klient ma możliwość zapłaty za zamówienie:
  1. w formie tradycyjnego przelewu poprzez dokonywanie przelewu na rachunki bankowe COOPRA: BH 39 1030 0019 0109 8530 0047 8892;
  2. w formie przelewu online za pośrednictwem serwisu Przelewy 24. Po dokonaniu wyboru tej formy płatności Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę wybranego przez siebie operatora płatności. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Klientem a wybranym operatorem płatności;

VII. ODBIERANIE ZAMÓWIEŃ, DOSTAWA I KOSZTY DOSTAWY

 1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski przez COOPRA lub za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Kupującego w zamówieniu adres z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej.
 2. Klient zostanie powiadomiony o terminie dostawy po tym jak towar zostanie nadany przez COOPRA (nastąpi zmiana statusu zamówienia). Zmiana terminu dostawy może nastąpić wyłącznie na skutek takich uzgodnień Klienta bezpośrednio z firmą Kurierską.
 3. Klient może w zamówieniu wskazać, że odbierze towar osobiście. Odbioru osobistego można dokonać wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków łącznie tj.:
  1. po wcześniejszym ustaleniu z COOPRA za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (telefoniczne ustalenia winny być potwierdzone e-mailem) miejsca jak również terminu odbioru zamówienia oraz
  2. w godzinach otwarcia sklepu/magazynu wskazanego w ustaleniach, o których mowa w pkt. 1.
 4. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towarów do Klienta i wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 5. Koszty transportu (dostawy) ponosi Kupujący.
 6. Dostawa nie będzie obejmowała dodatkowych czynności w szczególności kosztów rozładunku w miejscu dostawy i wniesienia towarów do budynków i pomieszczeń, a jedynie dostawę pod wskazany adres, gdzie Kupujący będzie zobowiązany do rozładunku i odebrania towaru na swój koszt i ryzyko.
 7. Przy odbiorze towarów Kupujący jest zobowiązany sprawdzić towar pod względem ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru towaru w odbieranej przesyłce należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru. W razie późniejszego wykrycia uszkodzeń mechanicznych należy zawiadomić o tym niezwłocznie Sklep e-mailem pod adres: sosnowiec@coopra.pl oraz uzgodnić termin sporządzenia protokołu szkody.

VIII. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli zamówienie nie zostało przygotowane do wysyłki:
  1. kontaktując się e-mailem pod sosnowiec@coopra.pl oraz
  2. telefonicznie pod numer telefonu wskazanego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia
 2. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Konsument lub Przedsiębiorca Konsument wysłał z towarem wypełniony formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mailowy sklepu sosnowiec@coopra.pl. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej, w przypadku odstąpienia od umowy nieuszkodzony towar Konsument lub Przedsiębiorca Konsument powinien zwrócić na adres: COOPRA INT ul. Chemiczna 12/19 41-200 Sosnowiec wraz z wydrukowanym, wypełnionym i podpisanym własnoręcznie formularzem - oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz z fakturą VAT lub z paragonem. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter towaru, a także jego cech i funkcjonowania.
 5. Towar sprowadzony na indywidualne zamówienie klienta nie podlega zwrotom.
 6. Zwrot pieniędzy wpłaconych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta (należność za towar i ewentualne koszty dostarczenia towaru) następuje przelewem na rachunek wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta w formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub w innej formie uzgodnionej z Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem. W razie zwrotu Konsument lub Przedsiębiorca Konsument zobowiązany jest do dostarczenia do Sklepu podpisanej faktury korygującej. Faktura korygująca wysyłana jest do Kupującego pocztą elektroniczną.
 7. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta do Sklepu obciążają Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta. Ponadto jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Jednocześnie Konsument lub Przedsiębiorca Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jaki ma charakter towar, oraz jakie są jego cechy i funkcjonalność.

IX. RĘKOJMIA I REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1.  COOPRA odpowiada wobec Kupującego za wady towarów - niezgodność z umową towarów zakupionych w Sklepie na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz w przypadku Konsumentów lub Przedsiębiorcy Konsumenta na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 2. W przypadku uszkodzenia zamówionego towaru w czasie transportu do Klienta lub przesłania towarów z wadą fabryczną Klient może odesłać zakupiony towar do COOPRA. Reklamowany towar Klient przesyła na adres COOPRA ul. Chemiczna 12/19 41-200 Sosnowiec oraz formularzem reklamacji. Wzór formularza reklamacji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po spełnieniu warunków określonych w pkt. VII ppkt. 7 niniejszego regulaminu.
 4. COOPRA ponosi względem Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez 2 (dwa) lata od daty dostawy towarów.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia zgłoszenia. Jeżeli dane w reklamacji lub informacje uniemożliwiają rozpoznanie reklamacji i wymagają uzupełnienia Klient zobowiązany jest niezwłocznie po wezwaniu przez COOPRA je uzupełnić. Nieistotne dla rozpoznania reklamacji informacje Klient może uzupełnić w trakcie jej rozpoznawania.
 6. W razie niezajęcia przez COOPRA stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Klienta reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty jej zgłoszenia, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez COOPRA za zasadną.
 7. W przypadku uznania reklamacji za zasadną COOPRA zwróci Klientowi równowartość poniesionych przez Klienta kosztów zwrotu towaru.
 8. Jeżeli reklamacja zostanie pozytywnie rozpatrzona to w pierwszej kolejności COOPRA będzie uprawniona do wymiany towaru wadliwego na nowy wolny od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową będzie niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeśli wymiana na towar nowy wolny od wad będzie niemożliwa, COOPRA zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru oraz kosztów dostawy, lub po wyrażeniu zgody przez Klienta, wyda mu inny dostępny w sklepie towar. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. W przypadku zgody Klienta na wymianę towaru zgodnie z pkt. 8 powyżej koszt ponownej dostawy towaru ponosi COOPRA.
 10. Klient nabywający towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność COOPRA z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów ogranicza się do uprawnienia Klienta do wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo naprawienia towaru poprzez usunięcie wad. W pozostałym zakresie odpowiedzialność COOPRA z tytułu rękojmi za wady towaru w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność COOPRA za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami lub Przedsiębiorcami Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił za nabycie danego towaru.
 11. Reklamacje zgłaszane po upływie dwóch lat od dnia dostawy towaru nie podlegają rozpatrzeniu. Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w terminie 14 dni od dnia dostawy i nie zawiadomił niezwłocznie COOPRA o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił COOPRA niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 12. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego pkt. IX nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających towary jako Konsumenci lub Przedsiębiorcy Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

X. GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane przez COOPRA mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. COOPRA nie udziela żadnej gwarancji na sprzedawane towary. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący może wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej lub oświadczeniu gwarancyjnym gwaranta załączonymi do towarów. Gwarancja (jeżeli jest nią objęty sprzedany towar) nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

XI. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe podawane przez Klientów (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia w Sklepie bez rejestracji) w Sklepie podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 344).
 2. Administratorem danych osobowych jest COOPRA INT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Solidarności 115/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000460837, REGON: 146638519, NIP: 5252552523.
 3. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Kupującego wyłącznie w poniższym celu i zakresie:
  1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 4. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane również w celu przekazywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez COOPRA Sp. z o.o. oraz podmioty trzecie, z którymi COOPRA Sp. z o.o. współpracuje na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody.
 5. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
 6. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do utworzenia konta, złożenia zamówienia w sklepie internetowym coopra.pl i realizacji tego zamówienia.
 7. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, poprawiania a także do przenoszenia danych.
 8. Kupujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub w celach marketingu bezpośredniego.
 9. Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Kupującego przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.
 11. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 12. Dane osobowe Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 13. Wszelkie zmiany dotyczące danych osobowych lub zgody na ich przetwarzanie prosimy kierować na adres mailowy rodo@coopra.pl.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu, gdyż odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych typach monitorów.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, jaką w szczególności jest:
  1. konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
  2. konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
  3. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu;
  4. konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;
  5. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
  6. przeciwdziałanie nadużyciom;
  7. siły wyższej;
  8. w innych sytuacjach, gdy będzie to zmierzało do uatrakcyjnienia funkcjonowania Sklepu i jakości świadczonych usług.
 3. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej www.coopra.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 4. Korzystanie przez Klienta z portalu lub usług Sklepu po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza ich akceptację.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej droga elektroniczną stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu.
 6. Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych.
 7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a Sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby COOPRA.
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce cookies.
 9. Część niniejszego regulaminu stanowią następujące załączniki:
  1. Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  2. Załącznik nr 2 – Wzór formularza reklamacji;
  3. Załącznik nr 3 – Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usługi świadczonej drogą elektroniczną.

Drogi Kliencie,...

chcesz otrzymać specjalny rabat, darmową dostawę

lub montaż w cenie?

Zapytaj naszego doradcy o wyjątkową ofertę!

Zadzwoń:  668 - 32 - 60 - 70

 lub napisz e-maila na adres sklep@coopra.pl

Mamy na magazynie ponad   

12 500 m2

Paneli podłogowych - winylowych

Quick Step, PERGO, Wineo, FAUS,

Weninger, Moduleo, Egger

Quick Step panele ekspozycja

Przewiń stronę do